Staff Review

NMD R1 – Trắng

Chất giày mang thoáng mát không bí bách. Di chuyển tiện lợi dễ dàng đặc biệt nhẹ rất nhẹ, mang vào cảm giác như đi chân đất luôn í. Nói chung là em này được 9/10